Thông tin hàng nhập CFS tại kho

Thông tin tìm kiếm

# Ngày nhận Số MasterBill Số HouseBill Số lượng Số khối Trọng lượng Số Container Forwarder Status TK Hải quan